Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KETEL1-WEBSHOP.NL

Definities:

  • KETEL 1: Juridisch eigenaar producten welke op Ketel1-webshop.nl gepubliceerd zijn.
  • Keiretsu Europe B.V.: Leverancier van KETEL 1 welke voorKETEL 1het beheer van Ketel1-webshop.nl uitvoert en verantwoordelijk is voor de levering van de artikelen.
  • Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met Keiretsu Europe B.V.  een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Keiretsu Europe B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.
  • Ketel1-webshop.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller KETEL 1 producten kunnen worden bezichtigd en besteld.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Keiretsu Europe B.V., en de besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Keiretsu Europe B.V. overeengekomen worden.

1.2      Indien Keiretsu Europe B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Keiretsu Europe B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4      Inkoop- en andere voorwaarden, welke de besteller van toepassing verklaart, binden Keiretsu Europe B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Keiretsu Europe B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Keiretsu Europe B.V. een mededeling van de besteller dat deze de voorwaarden van Keiretsu Europe B.V. niet aanvaard en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

 

Artikel 2 Aanbiedingen  

2.1      Alle door Keiretsu Europe B.V. gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenbesteller.

2.2      Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Keiretsu Europe B.V. met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3      Aanbiedingen op Ketel1-webshop.nl zijn gericht aan de besteller bij Ketel1-webshop.nl en zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld.

2.4      Keiretsu Europe B.V. behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Keiretsu Europe B.V. zal desgevraagd de besteller schriftelijk de reden van haar besluit mededelen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2      Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Keiretsu Europe B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3      Keiretsu Europe B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Keiretsu Europe B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4      Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Keiretsu Europe B.V. slechts voor zover zij door Keiretsu Europe B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.5      Keiretsu Europe B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de besteller worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1      De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, inclusief  BTW en exclusief verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden per product berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2      (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op Ketel1-webshop.nl gepubliceerd. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden zowel Keiretsu Europe B.V. als KETEL 1 geen aansprakelijkheid.

4.3      Keiretsu Europe B.V. is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs als wij u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd, als de verkeerde prijs overduidelijk en onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze door u als zodanig kon worden herkend.

 

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd

5.1      Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen door de besteller kosteloos retour gezonden worden indien deze defect of beschadigd is.

5.2      De besteller dient een email te sturen naar support@keiretsu-europe.nl met daarin vermeld het bestelnummer.

5.3      Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt worden.

5.4      Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden.

5.5      Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Europe B.V. gegrond wordt bevonden zal Keiretsu Europe B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.6      Het reclameren ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Keiretsu Europe B.V.

 

Artikel 6. Overige Reclames

6.1      Een bestelling kan binnen zeven (7) werkdagen door de besteller retour gezonden worden indien deze niet defect of beschadigd is.

6.2      Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, onbeschadigd en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. De producten moeten in verkoopbare staat en geschikt voor verkoop zijn. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden.

6.3      Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de vergoeding;

6.4      Bij gebruikmaking van retourzendingen naar Keiretsu Europe worden de administratie- en verzendkosten (van de initiële verzending en de retourzending) die de besteller bij het bestellen van het product heeft betaald verrekend met het terug te storten bedrag. De besteller betaalt tevens de verzendkosten voor de retourzending.

6.5      Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen kosteloos aangepast worden mits de bestelling nog niet verzonden is.

6.6      Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Europe B.V. gegrond wordt bevonden zal Keiretsu Europe B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de afnemerbesteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.7      Het reclameren ontslaat de afnemerbesteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Keiretsu Europe B.V.

 

Artikel 7.Betaling

7.1      Betaling geschied per iDeal of Creditcard.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1      Alle aan de besteller geleverde zaken blijven eigendom van Keiretsu Europe B.V. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de besteller verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2      De besteller is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Keiretsu Europe B.V., te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de besteller niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Keiretsu Europe B.V. heeft voldaan.

8.3      Ingeval Keiretsu Europe B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Keiretsu Europe B.V. op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 9. Levertijd  

9.1      Alle bestellingen geplaatst voor 15.00 uur worden standaard binnen 3 werkdagen geleverd. Er kan door de besteller een keuze worden gemaakt om binnen 1 of 2 werkdagen te leveren. Hiervoor zal een extra bedrag betaald moeten worden.

9.2      Alle door Keiretsu Europe B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Keiretsu Europe B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Keiretsu Europe B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.3      Overschrijding van de door Keiretsu opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4      Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Keiretsu Europe B.V.

 

Artikel 10. Levering

10.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn of fabriek Keiretsu Europe B.V. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de besteller.

10.2  Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Keiretsu Europe B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de besteller de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Keiretsu Europe B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.3  Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de besteller beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht de reden van niet-afneming.

 

Artikel 11. Transport

11.1  Keiretsu Europe B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de besteller. Keiretsu Europe B.V. is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Keiretsu Europe B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

 

Artikel 12. Niet-toerekenbare niet-nakoming

12.1  Indien Keiretsu Europe B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Keiretsu Europe B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Keiretsu Europe B.V. op betaling door de besteller voor reeds door Keiretsu Europe B.V. verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Keiretsu Europe B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Keiretsu Europe B.V. tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor Keiretsu Europe B.V. haar verplichtingen jegens de besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

 

Artikel 13. Garantie

13.1  Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert Keiretsu Europe B.V. de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Keiretsu Europe B.V. naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Keiretsu Europe B.V. Gebreken dienen schriftelijk bij Keiretsu Europe B.V. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2  De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Keiretsu Europe B.V. zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3  Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Keiretsu Europe B.V. vervaardigde zaken de garantie voor een periode van twaalf maanden van af het tijdstip van levering.

13.4  Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Keiretsu Europe B.V., geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Keiretsu Europe B.V. niet gehouden, noch is de besteller gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5  Indien de zaken door Keiretsu Europe B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Keiretsu Europe B.V. zal de besteller op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6  Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Keiretsu Europe B.V. in rekening worden gebracht.

13.7  Ingeval van reparatie van defecte zaken, onder of buiten garantie, is de besteller verplicht de zaken op eigen kosten te retourneren naar Keiretsu Europe B.V.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  Keiretsu Europe B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde zaken en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Keiretsu Europe B.V. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of –vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2  Keiretsu Europe B.V. is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de besteller of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Keiretsu Europe B.V. toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Keiretsu Europe B.V. afgesloten verzekering.

14.3  Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Keiretsu Europe B.V. geleverde zaken, is Keiretsu Europe B.V. niet aansprakelijk.

14.4  De besteller vrijwaart Keiretsu Europe B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Keiretsu Europe B.V. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Keiretsu Europe B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5  De aansprakelijkheid van Keiretsu Europe B.V. uit hoofde van de met de besteller gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

 

Artikel 15. Algemeen

15.1  De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

16.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of in de woonplaats van de besteller bevoegde rechter, naar keuze van Keiretsu Europe B.V., tenzij anders is overeengekomen.

16.3  Keiretsu Europe B.V. is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Keiretsu Europe B.V.

Delftweg 104b

3043 NA Rotterdam

The Netherlands

Tel:  +31 (0)10 208 08 08